KONTAKT O NÁS PŘIDAT K OBLÍBENÝM
HLEDAT:
e-shop zdarmae-shop zdarma
 
e-shop zdarma
Kategorie
e-shop zdarma AKCE
e-shop zdarma Novinky
e-shop zdarma Čtyřkolky - ATV
e-shop zdarma Skútry 125 ccm
e-shop zdarma Skútry 50 ccm
e-shop zdarma Mopedy
e-shop zdarma Motocykly 50 - 125 ccm
e-shop zdarma Motocykly od 250 - 1200 ccm
e-shop zdarma Elektro koloběžky
e-shop zdarma Elektro vozidla pro SENIORY
e-shop zdarma Motocykly Cross
e-shop zdarma náhradní díly - čtyřkolky
e-shop zdarma náhradní díly - motocykly
e-shop zdarma pneu
e-shop zdarma přilby
e-shop zdarma příslušenství - čtyřkolky
e-shop zdarma příslušenství - motocykly
e-shop zdarma moto brýle
e-shop zdarma moto rukavice
e-shop zdarma příslušenství - chrániče
e-shop zdarma příslušenství - moto kufry , boxy
e-shop zdarma Bazar
e-shop zdarma Moto doplňky
e-shop zdarma půjčky,úvěry,leasing,pojištění
Zvolte jazyk
e-shop zdarma cesky e-shop zdarma vo slovencine e-shop zdarma englishReklama:
e-shop zdarma

OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

Čl. I Provozovatel

Čl. II Kupní smlouva

 1. Kupující odesláním objednávky z internetového obchodního domu audomedia uzavírá s Prodávajícím kupní smlouvu na dálku ve smyslu § 53 obč. zákoníku.
 2. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodního domu www.audomedia.eshop-zdarma.cz  jsou závazné pro obě smluvní strany. Kupující potvrzuje seznámení se s těmito obchodními podmínkami, a to včetně reklamačního řádu, a vyslovuje s nimi souhlas v okamžiku registrace.
 3. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva je uzavřena v okamžiku, kdy dojde k potvrzení objednávky ze strany Prodávajícího formou elektronické pošty.
 4. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
 5. Místem dodání zboží je adresa uvedená Kupujícím v registračním formuláři.
 6. Vlastnické právo ke zboží a přechod nebezpečí škody na zboží přechází na Kupujícího okamžikem jeho převzetí, za podmínky, že kupní cena je zaplacena.
 7. Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodního domu www.audomedia.eshop-zdarma.cz. Kupující dává Prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o Kupujícím a o jeho nákupech.

Čl. III Kupní cena

 1. Kupní cena je složena z ceny objednaného zboží, včetně DPH, a dalších poplatků jako manipulačního poplatku, pojištění dopravy, recyklačního poplatku, doběrečného poplatku, popř. dalších poplatků stanovených zákonem, těmito obchodními podmínkami nebo jinými podmínkami stanovenými prodejcem.
 2. Cena u položek označených jako akce platí do vyprodání zásob na skladě.
 3. Pro účely těchto Obchodních podmínek se manipulačním poplatkem rozumí náklady Prodávajícího na balení, doručování zboží a manipulace potřebná k zajištění závazků Prodávajícího.
 4. U zboží, které má hmotnost větší než 30 kg nebo má větší než přepravcem stanovené rozměry, bude manipulační poplatek stanoven Prodejcem dle ceníku nebo individuálně u každé dodávky. Kupující bude o této ceně informován telefonicky nebo jiným způsobem před uskutečněním přepravy.
 5. Aktuální podmínky dopravy lze získat na www.ceskaposta.cz, www.ppl.cz podle druhu přepravy.

Čl. IV Způsob platby

 1. Kupní cenu lze uhradit takto :
  • bezhotovostní převod z účtu Platba v hotovosti při osobním odběru zboží je možné provést pouze v kontaktním centru prodávajícího.
 2. Zboží je dodáváno s daňovým dokladem a dodacím listem.
 3. V případě stornování objednávky nebo její části ze strany Prodávajícího (zboží je doprodáno) je uhrazená kupní cena (případně její část) odeslána zpět na číslo účtu, z něhož byla poukázána, zpravidla do 30ti dnů, nedohodnou-li se strany jinak.
 4. Při platbě bezhotovostním převodem bude jako variabilní symbol uvedeno číslo objednávky, nebo faktury - daňového dokladu, je-li Kupujícímu zaslán.
 5. Kupující v případě bezhotovostní platby poukáže finanční prostředky za koupi zboží a poplatky na základě vystavené faktury na účet č. 1349282113/0800.

Čl. V Pojištění

Zboží je po dobu přepravy pojištěno.

Čl. VI Dodací podmínky

 1. Zboží je možno dodat takto :
  • obchodním balíkem doručeným prostřednictvím České pošty
  • obchodním balíkem doručeným prostřednictvím přepravní společnosti
  • osobním odběrem
 2. Osobní odběr je možný pouze po předchozí dohodě s pracovníkem kontaktního centra prodávajícího.
 3. Dodací lhůta u zboží skladem je po potvrzení objednávky zpravidla do 3 pracovních dnů.
 4. Dodací lhůta u zboží, které není skladem se stanoví na základě dohody s Prodávajícím.
 5. U dodaného zboží není ze strany Prodávajícího zajišťována montáž zboží. Montáž zboží si zajišťuje Kupující sám na vlastní náklady.
 6. Zboží se zpravidla dodává na základě dohody s Kupujícícm k tzv. "patě domu". Zboží se zpravidla nedodává do vyšších pater domu, není-li dohodnuto jinak. Za dodání do vyšších pater se hradí poplatek, jehož výši stanoví Prodávající.

Čl. VII Osoby oprávněné zásilku převzít

Oprávněnou osobou převzít zásilku je :

 1. Kupující
 2. osoby, jež jsou jako oprávněné k převzetí zásilky uvedeny v přepravních podmínkách podle zvoleného druhu přepravní služby

Čl. VIII Reklamace

Reklamace se řídí platným reklamačním řádem. Reklamační list bude Kupujícímu vyplněn v případě reklamace a to tak, že datum předání zboží bude v záručním listu uveden jako datum prodeje.

Čl. IX Kontaktní centrum

Kontaktní centrum prodávajícího je :

AUDOMEDIA

Mariánské údolí 126

Příbram II

tel:  608 040605
(obchodní oddělení v provozu v pracovní dny od 9:00 do 16:00)
e-mail: audomediaeshop@seznam.cz

(lhůta na vyřízení je v pracovní dny 48 hodin ode dne doručení daného zboží prodejci) ttp://www.diesel-shop.c
IČ: 12552682

Čl. X Důvěrnost informací

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze pro interní potřebu Prodávajícího a nebudou zveřejňovány, poskytovány třetí osobě a učiní veškerá opatření, aby tyto informace nebyly zneužívány. Osobní informace jsou shromaždovány z obchodních, logistických, statistických a marketingových důvodů.

Prodávající se zavazuje při nakládání s osobní daty se řídit Zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. V případě, že nastane právní skutečnost, na základě které bude Prodávající muset poskytnout osobní informace o zákazníkovi třetí osobě, Prodávající se zavazuje, že takto učiní až po předchozím odsouhlasení daným zákazníkem. Bez tohoto souhlasu není možno jakoukoliv informaci o zákazníkovi poskytnout dále.

Kupující tímto uděluje svůj výslovný souhlas ke shromažďování osobních údajů, a to v souvislosti s registrací, kdy jsou Prodávajícím požadovány od zákazníka základní informace, jež budou dále doplňovány po provedení závazné objednávky. Zákazník je oprávněn požadovat provedení výmazu svých osobních údajů z databáze vedené Prodávajícím.

Čl. XII Odstoupení od smlouvy

 1. Kupující má právo podle § 53 odst. 7 občanského zákoníku v platném znění právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží poslat zpět, v uvedené lhůtě, na adresu Prodávajícího (určující je datum převzetí zboží Kupujícím a datum odeslání Prodávajícímu zpět). Prodávající vrátí zpět zákazníkovi cenu zboží bez poplatků, které byly při dodání zboží zákazníkovi účtovány, a to do 30ti dnů předem dohodnutým způsobem. V případě že zboží, které bylo Kupujícím v zákonné lhůtě vráceno Prodávajícímu, vykazuje známky opotřebení, používání nebo poškození, je Prodávající oprávněn účtovat Kupujícímu přiměřenou část z původní kupní ceny. Prodávající si uspokojí své nároky z částky, která bude Kupujícímu vrácena, a to jednostranným započtením.
 2. Kupující má právo odstoupit od spotřebitelské smlouvy do 24 hodin od odeslání objednávky provedením jejího storna v systému elektronického obchodu Diesel-shop.cz, pokud objednávka nebyla v této lhůtě Prodávajícím potvrzena.
 3. V případě, že již bude kupní cena zboží uhrazena, je Prodávající oprávněn náklady na objednávky Kupujícímu jednostranně započíst.
 4. Prodávající má právo jednostraně v odstoupit od kupní smlouvy uzavřené na dálku, a to z technických, organizačních, obchodních nebo jiných důvodů, kdy prodávající z důvodů technické závady či jiných vlivů nebude moci po určitou dobu provozovat e-obchod či dostát řádnému splnění závazku plynoucího z uzavřené kupní smlouvy, tedy dostát dodání objednaného zboží, za sjednanou cenu. Projev této vůle je povinen učinit písemně formou elektronické pošty, faxem a jinými prostředky komunikace na dálku.

Čl. XIII Závěrečná ustanovení

Spotřebitelská smlouva je závazná pro obě smluvní strany potvrzením objednávky odeslaným formou elektronické pošty.

 

88865 návštěvníků

Tento e-shop využívá systém eshop-zdarma.cz!